Numerical hydromachine modeling

[croatian]

Okvirni sadržaj predmeta Formuliranje problema. Računarska 2D analiza aksijalnih i radijalnih turbina. Razvijanje alata za efektivno dizajniranje lopatica hidrauličkih strojeva. Korištenje različitih spline krivulja za definiranje karakterističnih geometrijskih krivulja. Dizajn geometrije lopatice korištenjem NACA profila, krivuljama pretlačne i podtlačne strane loptaice i krivljama središnjice i distribucije debljine duž središnjice. Računalni programi u Fortran, C, C++. Primjena na izradu geometrije predprivodećih, privodećih i rotorskih lopatica. Diskretizacija metodom konačnih volumena i numerička simulacija strujanja fluida. 3D simulacije strujanja u aksijalnim, radijalnim i aksijalno-radijalnim hidrauličkim turbinama. Određivanje korisnosti i glavnih performansi. Definiranje geometrijskih parametara i optimizacija strujanja fluida.

Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering