Usporedba numeričkih modela strujanja na primjeru rušenja brane (Comparison of numerical flow models based on a dam failure example)

Authors:

Abstract

Uspoređeni su i vrednovani numerički 2D model plitkih voda obrađen softverom Stripp12 i 3D Navier-Stoksov model dvofaznog strujanja sa slobodnom površinom obrađen softverom Fluent. Kao test-primjer upotrijebljen je standardni laboratorijski eksperiment rušenja brane definiran u sklopu međunarodnog CADAM projekta. Analiza dobivenih rezultata pokazuje da rušenja oba modela daju visoku točnost rezultata, s time da se 3D model strujanja sa slobodnom površinom pokazuju točnijim.

Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering