Određivanje protočnosti dovodnog tunela HE Zeleni Vir

Hidroelektrana Zeleni Vir ima dva agregata ukupne snage 1,7 MW, a izgrađena je 1921. godine. Smještena je kod Skrada i koristi vode potoka Curak. Cilj ovog elaborata je određivanje protočnosti dovodnog tunela HE Zeleni Vir.
Za potrebe provedbe simulacija strujanja korišteni su rezultati mjerenja iz elaborata L. Sopta, Nadzor hidrauličkih mjerenja dovodnog sustava HE Zeleni Vir, Sopex d.o.o., 2010. U cilju određivanja maksimalne protočnosti dovodnog tunela provedene su simulacije strujanja u dovodnom tunelu i vodnoj komori. Za simulacije je korišten vlastiti računalni program Stripp12, baziran na 1D matematičkom modelu strujanja u otvorenim kanalima.
Provedena mjerenja razine vodnog lica i protoka u dovodnom tunelu HE Zeleni Vir dala su uvid u sliku strujanja i omogućila kalibriranje numeričkog modela, koji je korišten za određivanje maksimalne protočnosti dovodnog tunela HE Zeleni Vir. Uvjet za pouzdane simulacije je poznavanje odnosno ispravna pretpostavka protoka i vodnog lica na rubovima domene. Drugim riječima, pouzdanost rezultata simulacije zavisi od pouzdanosti rubnih uvjeta. Na temelju provedenih simulacija stacionarnih strujanja i nestacionarnih pojava te prethodno spomenutih ograničenja, dobijena je maksimalna protočnost dovodnog tunela od 6 m3/s.

Copyright 2013 - Department of Fluid Mechanics and Computational Engineering